100TAXI ZA STOVKU PO HRADCI

Logo STOtaxi

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
TAXI SPRINT HK s.r.o. (GDPR)

Vážení zákazníci,
rádi bychom Vám touto cestou poskytli informace o zpracování Vašich osobních údajů, které TAXI SPRINT HK s.r.o. (dále jen „TAXI SPRINT“ – identifikační a kontaktní údaje naší společnosti viz kontakty) zpracovává v souvislosti s tím, že provozuje rezervační centrálu taxislužby a přijímá tedy od zájemců objednávky přeprav vozidlem taxi (dále také jen „přeprava“), které zprostředkovává provozovatelům taxislužby.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ?

TAXI SPRINT HK s.r.o. Vaše osobní údaje v žádném případě nepředává do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY PŘEPRAVY PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE

V případě, že si přepravu objednáte prostřednictvím mobilní aplikace (ke stažení na https://www.100taxi.cz/apk), zpracovává o Vás TAXI SPRINT Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je do mobilní aplikace zadáte (ať se v aplikaci registrujete nebo činíte objednávku bez registrace), a to maximálně v rozsahu: jméno a příjmení zákazníka, jméno a příjmení cestujícího, nástupní místo a výstupní místo (odkud a kam se pojede) a telefonní číslo.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění přepravy a komunikaci s Vámi ohledně konkrétní přepravy – tyto osobní údaje jsou předávány konkrétnímu řidiči vozidla taxi, který zákazníka přepraví na příslušné místo a prostřednictvím SMS Vám TAXI SPRINT poskytuje informace o zpracování Vaší objednávky. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro uskutečnění přepravy a přeprava by bez nich nemohla být uskutečněna.

Současně TAXI SPRINT zpracovává Vaše shora uvedené osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků TAXI SPRINT, přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy TAXI SPRINT, kterými jsou zejména zájmy TAXI SPRINT na vymožení plnění smluv s obchodními partnery TAXI SPRINT, mimosoudní uplatňování nároků TAXI SPRINT, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností TAXI SPRINT mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery (zejména provozovateli taxislužby a firemními zákazníky, kteří využívají poukázky na přepravu /dále také jen „firemní zákazníci/), v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

TAXI SPRINT dále může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, kdy právním základem tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy TAXI SPRINT, kterými je propagace služeb poskytovaných TAXI SPRINT.

Případnými příjemci Vašich osobních údajů jsou v nezbytném rozsahu provozovatelé taxislužby a konkrétní řidiči vozidel taxi, obchodní partneři TAXI SPRINT jsou poskytovatelé telekomunikačních a obdobných služeb, firemní zákazníci), subjekty provádějící pro TAXI SPRINT správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti TAXI SPRINT (např. právníci, daňoví poradci apod.).

Identifikační a kontaktní údaje konkrétního provozovatele taxislužby, který provádí přepravu, zjistíte při nástupu do vozidla taxi, v němž mají být tyto údaje uvedeny. Vaše osobní údaje, které jsou poskytovány konkrétním řidičům taxi za účelem provedení přepravy, se automaticky nejpozději po 16 hodinách od uskutečnění přepravy vymazávají z aplikace, jejímž prostřednictvím jsou konkrétnímu řidiči předány.

Vaše osobní údaje bude mít TAXI SPRINT uloženy po dobu 10,5 let od uskutečnění objednávky přepravy (uvedená doba 10,5 let vychází z obecné objektivní promlčecí doby v délce 10 let a přiměřené doby po jejím uplynutí). V případě, že bude v době uložení dle předchozí věty zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s objednávkou přepravy, přepravou, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany TAXI SPRINT, budou Vaše osobní údaje uloženy minimálně po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 10,5 let dle předchozí věty později.

Pořizování lokačních údajů

TAXI SPRINT zaznamenává lokační údaje o přepravě čímž zpracovává i lokační údaje zákazníků. Lokační údaje vozidel taxi zpracovává TAXI SPRINT za účelem plnění smluv s obchodními partnery, za účelem zprostředkování objednávky přepravy či zajištění přepravy pro firemní zákazníky, tzn. právním základem pro toto zpracování je plnění příslušných smluv. Současně TAXI SPRINT zpracovává lokační údaje za účelem ochrany zdraví osob a za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků TAXI SPRINT, přičemž právním důvodem zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy TAXI SPRINT a třetích osob, kterými jsou zejména zájmy na ochraně zdraví osob a zájmy TAXI SPRINT na vymožení plnění příslušných smluv, mimosoudní uplatňování nároků TAXI SPRINT, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností TAXI SPRINT mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním příslušných smluv s obchodními partnery, v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy či zajištěním přepravy či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

Pořizování lokačních údajů ze strany TAXI SPRINT je smluvním požadavkem, nezbytným pro uzavření a plnění smluv (za pomoci lokačních údajů lze např. „přidělovat“ objednávky jednotlivým řidičům, které jsou přidělovány mimo jiné v závislosti na jejich aktuální poloze).

Zákazník, který si objednal přepravu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu, může na telefonu vidět trasu blížícího se objednaného vozidla taxi bez bližší identifikace, a to až do příjezdu vozidla taxi na objednané místo. Po ukončení přepravy se lokační údaje neukládají.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY PŘEPRAVY PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ APLIKACE

V případě, že si přepravu objednáte prostřednictvím webové aplikace (kterou naleznete brzy na našm webu), zpracovává o Vás TAXI SPRINT Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je do webové aplikace zadáte, a to: Oslovení (jméno nebo přezdívka) zákazníka, nástupní místo, výstupní místo (odkud a kam se pojede), telefonní číslo a identifikace telefonu (imei).

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění přepravy – tyto osobní údaje jsou předávány konkrétnímu řidiči vozidla taxi, který zákazníka přepraví na příslušné místo a prostřednictvím SMS Vám TAXI SPRINT poskytuje informace o zpracování Vaší objednávky. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro uskutečnění přepravy a přeprava by bez nich nemohla být uskutečněna.

Současně TAXI SPRINT zpracovává Vaše shora uvedené osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků TAXI SPRINT, přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy TAXI SPRINT, kterými jsou zejména zájmy TAXI SPRINT na vymožení plnění smluv s obchodními partnery TAXI SPRINT, mimosoudní uplatňování nároků TAXI SPRINT, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností TAXI SPRINT mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery (zejména provozovateli taxislužby a firemními zákazníky, kteří využívají poukázky na přepravu /dále také jen „firemní zákazníci/), v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

TAXI SPRINT dále může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, kdy právním základem tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy TAXI SPRINT, kterými je propagace služeb poskytovaných TAXI SPRINT Případnými příjemci Vašich osobních údajů jsou v nezbytném rozsahu provozovatelé taxislužby a konkrétní řidiči vozidel taxi, obchodní partneři TAXI SPRINT (jako jsou poskytovatelé telekomunikačních a obdobných služeb, firemní zákazníci), subjekty provádějící pro TAXI SPRINT správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti TAXI SPRINT (např. právníci, daňoví poradci apod.).

Identifikační a kontaktní údaje konkrétního provozovatele taxislužby, který provádí přepravu, zjistíte při nástupu do vozidla taxi, v němž mají být tyto údaje uvedeny. Vaše osobní údaje, které jsou poskytovány konkrétním řidičům taxi za účelem provedení přepravy, se automaticky nejpozději po 16 hodinách od uskutečnění přepravy vymazávají z aplikace, jejímž prostřednictvím jsou konkrétnímu řidiči předány.

Vaše osobní údaje bude mít TAXI SPRINT uloženy po dobu 10,5 let od uskutečnění objednávky přepravy (uvedená doba 10,5 let vychází z obecné objektivní promlčecí doby v délce 10 let a přiměřené doby po jejím uplynutí). V případě, že bude v době uchování dle předchozí věty zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s objednávkou přepravy, přepravou, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany TAXI SPRINT, budou Vaše osobní údaje uloženy minimálně po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 10,5 let dle předchozí věty později.

Pořizování lokačních údajů

TAXI SPRINT zaznamenává lokační údaje o přepravě čímž zpracovává i lokační údaje zákazníků. Lokační údaje vozidel taxi zpracovává TAXI SPRINT za účelem plnění smluv s obchodními partnery, za účelem zprostředkování objednávky přepravy či zajištění přepravy pro firemní zákazníky, tzn. právním základem pro toto zpracování je plnění příslušných smluv. Současně TAXI SPRINT zpracovává lokační údaje za účelem ochrany zdraví osob a za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků TAXI SPRINT, přičemž právním důvodem zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy TAXI SPRINT a třetích osob, kterými jsou zejména zájmy na ochraně zdraví osob a zájmy TAXI SPRINT na vymožení plnění příslušných smluv, mimosoudní uplatňování nároků TAXI SPRINT, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností TAXI SPRINT mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním příslušných smluv s obchodními partnery, v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy či zajištěním přepravy či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

Pořizování lokačních údajů ze strany TAXI SPRINT je smluvním požadavkem, nezbytným pro uzavření a plnění smluv (za pomoci lokačních údajů lze např. „přidělovat“ objednávky jednotlivým řidičům, které jsou přidělovány mimo jiné v závislosti na jejich aktuální poloze).

Zákazník, který si objednal přepravu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu, může na telefonu vidět trasu blížícího se objednaného vozidla taxi bez bližší identifikace, a to až do příjezdu vozidla taxi na objednané místo. Po ukončení přepravy se lokační údaje neukládají.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY PŘEPRAVY TELEFONICKY

V případě, že si přepravu objednáte telefonicky (objednávku můžete učinit na telefonním čísle dispečinku 605 123 456, 14014), zpracovává o Vás TAXI SPRINT Vaše osobní údaje, které jste při objednávce sdělil, a to v rozsahu: oslovení (jméno nebo přezdívka) zákazníka, oslovení cestujícího, nástupní místo (odkud pojede) a telefonní číslo zákazníka popřípadě cestujícího.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění přepravy – tyto osobní údaje jsou předávány konkrétnímu řidiči vozidla taxi, který zákazníka přepraví na příslušné místo a prostřednictvím SMS Vám TAXI SPRINT poskytuje informace o zpracování Vaší objednávky. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro uskutečnění přepravy a přeprava by bez nich nemohla být uskutečněna.

Současně TAXI SPRINT zpracovává Vaše shora uvedené osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků TAXI SPRINT, přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy TAXI SPRINT, kterými jsou zejména zájmy TAXI SPRINT na vymožení plnění smluv s obchodními partnery TAXI SPRINT, mimosoudní uplatňování nároků TAXI SPRINT, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností TAXI SPRINT mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery (zejména provozovateli taxislužby a firemními zákazníky, kteří využívají poukázky na přepravu /dále také jen „firemní zákazníci/), v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

TAXI SPRINT dále může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, kdy právním základem tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy TAXI SPRINT, kterými je propagace služeb poskytovaných TAXI SPRINT.

Případnými příjemci Vašich osobních údajů jsou v nezbytném rozsahu provozovatelé taxislužby a konkrétní řidiči vozidel taxi, obchodní partneři TAXI SPRINT (jako jsou poskytovatelé telekomunikačních a obdobných služeb, firemní zákazníci), subjekty provádějící pro TAXI SPRINT správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti TAXI SPRINT (např. právníci, daňoví poradci apod.).

Identifikační a kontaktní údaje konkrétního provozovatele taxislužby, který provádí přepravu, zjistíte při nástupu do vozidla taxi, v němž mají být tyto údaje uvedeny. Vaše osobní údaje, které jsou poskytovány konkrétním řidičům taxi za účelem provedení přepravy, se automaticky nejpozději po 16 hodinách od uskutečnění přepravy vymazávají z aplikace, jejímž prostřednictvím jsou konkrétnímu řidiči předány.

Vaše osobní údaje bude mít TAXI SPRINT uloženy po dobu 10,5 let od uskutečnění objednávky přepravy (uvedená doba 10,5 let vychází z obecné objektivní promlčecí doby v délce 10 let a přiměřené doby po jejím uplynutí). V případě, že bude v době uchování dle předchozí věty zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s objednávkou přepravy, přepravou, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany TAXI SPRINT, budou Vaše osobní údaje uloženy minimálně po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 10,5 let dle předchozí věty později.

Pořizování lokačních údajů

TAXI SPRINT zaznamenává lokační údaje o přepravě čímž zpracovává i lokační údaje zákazníků. Lokační údaje vozidel taxi zpracovává TAXI SPRINT za účelem plnění smluv s obchodními partnery, za účelem zprostředkování objednávky přepravy či zajištění přepravy pro firemní zákazníky, tzn. právním základem pro toto zpracování je plnění příslušných smluv. Současně TAXI SPRINT zpracovává lokační údaje za účelem ochrany zdraví osob a za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků TAXI SPRINT, přičemž právním důvodem zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy TAXI SPRINT a třetích osob, kterými jsou zejména zájmy na ochraně zdraví osob a zájmy TAXI SPRINT na vymožení plnění příslušných smluv, mimosoudní uplatňování nároků TAXI SPRINT, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností TAXI SPRINT mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním příslušných smluv s obchodními partnery, v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy či zajištěním přepravy či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

Pořizování lokačních údajů ze strany TAXI SPRINT je smluvním požadavkem, nezbytným pro uzavření a plnění smluv (za pomoci lokačních údajů lze např. „přidělovat“ objednávky jednotlivým řidičům, které jsou přidělovány mimo jiné v závislosti na jejich aktuální poloze).

Zákazník, který si objednal přepravu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu, může na telefonu vidět trasu blížícího se objednaného vozidla taxi bez bližší identifikace, a to až do příjezdu vozidla taxi na objednané místo. Po ukončení přepravy se lokační údaje neukládají.

Záznamy telefonních hovorů na telefonní číslo dispečinku

Telefonické hovory uskutečněné na telefonní číslo dispečinku 605 123 456, 14014 jsou monitorovány a zaznamenávány (dále také jen „záznamy telefonních hovorů“), tzn. v případě, že si přepravu objednáváte telefonicky, je Váš telefonní hovor zaznamenán.

Účelem pořizování záznamů telefonních hovorů je plnění smluv s obchodními partnery, zprostředkování objednávek přepravy vozidlem taxi či zajištění přepravy pro firemní zákazníky a ochrana práv a oprávněných zájmů TAXI SPRINT, zákazníků, firemních zákazníků i provozovatelů taxislužby (zejména za účelem prokázání existence a obsahu objednávky přepravy).

Současně TAXI SPRINT zpracovává záznamy telefonních hovorů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků TAXI SPRINT, přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy TAXI SPRINT, kterými jsou zejména zájmy TAXI SPRINT na vymožení plnění smluv s obchodními partnery, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností TAXI SPRINT mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery, v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smluv s obchodními partnery a oprávněné zájmy shora uvedených subjektů (zejm. prokázání existence a obsahu objednávky přepravy).

Pořizování záznamů telefonních hovorů společností je smluvním požadavkem nezbytným pro řádné plnění smluv s obchodními partnery – provozovateli taxislužby, firemními zákazníky (záznamy telefonních hovorů prokazují existenci a obsah konkrétní objednávky přepravy vozidlem taxi).

Objednávku přepravy můžete učinit jiným způsobem než telefonicky (např. prostřednictvím mobilní aplikace či webové aplikace).

Případnými příjemci záznamů telefonních hovorů mohou být orgány činné v trestním řízení, soudy a orgány veřejné moci, městská policie, policie ČR, zákazník, cestující, firemní zákazník či provozovatel taxislužby (v souvislosti s reklamací objednávky či provedené přepravy) či subjekty provádějící pro TAXI SPRINT správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti TAXI SPRINT (např. právníci apod.).

TAXI SPRINT bude mít záznamy telefonních hovorů jako jejich správce uloženy po dobu 7 kalendářních měsíců. V případě, že bude v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti se smluvním vztahem založeným smlouvami s obchodními partnery či v souvislosti s přepravou nebo se zpracováním osobních údajů, budou záznamy telefonních hovorů, které budou dle názoru TAXI SPRINT v této souvislosti relevantní, ze strany TAXI SPRINT uloženy po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 7 měsíců později.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo požadovat od TAXI SPRINT potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, máte právo požadovat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu:

Na základě Vaší žádosti Vám TAXI SPRINT vyhotoví kopii zpracovávaných osobních údajů.

PRÁVO NA OPRAVU ČI DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat TAXI SPRINT o opravu svých nepřesných osobních údajů nebo o doplnění chybějících údajů a takovou opravu či doplnění TAXI SPRINT provede bez zbytečného odkladu.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat TAXI SPRINT o výmaz svých osobních údajů, přičemž TAXI SPRINT takový výmaz bez zbytečného odkladu provede, jsou-li splněny podmínky stanovené platnými právními předpisy.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požadovat, aby TAXI SPRINT omezilo zpracování jeho osobních údajů, pokud:

Omezení zpracování = označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů ze strany TAXI SPRINT u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TAXI SPRINT Vás výslovně upozorňuje, že máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů. TAXI SPRINT po obdržení námitky takové osobní údaje dále k tomuto účelu nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.