100TAXI ZA STOVKU PO HRADCI

Logo STOtaxi

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - PŘEPRAVNÍ ŘÁD
TAXI SPRINT HK s.r.o.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Předmět úpravy.

Předmětem úpravy tohoto přepravního řádu je stanovit podmínky pro provádění přeprav osob v rámci taxislužby a smluvních přeprav osob prováděných dopravci – obchodními partnery společnosti TAXI SPRINT HK s.r.o., se sídlem Cihlářská 61/1, 503 11 Hradec Králové, IČ: 25948091, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C, vložka 16974, poskytující taxislužbu a smluvní přepravy osob. Předmětem tohoto přepravního řádu je dále stanovit práva a povinnosti dopravce a cestujícího v rámci poskytování taxislužby a smluvních přeprav osob.

1.2. Vymezení pojmů.

Pro účely tohoto přepravního řádu se definují jednotlivé pojmy užívané v tomto přepravním řádu následovně: Přepravou se rozumí silniční doprava spočívající v přepravě osob, jejich věcí a zvířat, kterou provozuje dopravce motorovým vozidlem. Přeprava zahrnuje taxislužby i přepravy na základě předchozí smlouvy.

Zprostředkovatel taxislužby je osoba, která za úplatu zprostředkuje uzavření přepravní smlouvy mezi dopravcem a objednatelem přepravy, jejímž předmětem je poskytnutí taxislužby. Dopravce je fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese a na základě zvláštního ujednání s TAXI SPRINT HK s.r.o.

Řidič Dopravce je osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby a pro dopravce vykonává funkci řidiče taxislužby na základě pracovněprávního vztahu. Klient je fyzická nebo právnická osoba odebírající službu Přepravy od Dopravce (příp. TAXI SPRINT HK s.r.o.) jako dodavatele, a to na základě uzavřené smlouvy o přepravě či na základě smlouvy o poskytnutí taxislužby. Cestujícím se rozumí každá fyzická osoba využívající službu Přepravy poskytovanou Zprostředkovatelem a uskutečněnou Dopravcem.

1.3. Závaznost Přepravního řádu.

Pravidla obsažená v Přepravním řádu jsou závazná pro Dopravce a dále pro každého Cestujícího, a to od okamžiku jeho nástupu do vozidla Dopravce.

2. Smlouva o přepravě
2.1. Uzavření smlouvy o přepravě.

K uzavření smlouvy o přepravě, je-li Přeprava poskytována na základě předchozí písemné smlouvy, dochází ještě před samotným zahájením Přepravy. K uzavření smlouvy o přepravě, je-li Přeprava poskytována v režimu taxislužby, dochází v okamžiku, kdy Cestující se souhlasem a vědomím Dopravce nastoupí do jeho vozidla a Dopravce akceptuje provedení Přepravy do cílového místa Přepravy.

2.2. Provedení Přepravy.

Přeprava je provedena okamžikem dopravení Cestujícího do cílového místa Přepravy. Přeprava sepovažuje za řádně splněnou i v případě, že nedojde k provedení Přepravy ve sjednaném rozsahu v důsledku jejího předčasného ukončení z důvodu oprávněného vyloučení Cestujícího Řidičem Dopravce z Přepravy, v takovém případě je Klient povinen uhradit Dopravci cenu za Přepravu v plné výši, či v případě, že provedení Přepravy zabránila okolnost mimo vůli Dopravce. V takovém případě je Klient povinen uhradit Dopravci cenu za Přepravu v poměrné výši.

3. Povinnosti Dopravce
3.1. Dodržování předpisů, pokyny Cestujícího.

Dopravce je povinen při provádění Přepravy řídit se obecně závaznými právními předpisy upravujícími pravidla silniční dopravy a silničního provozu, dále dodržovat obecnou prevenční povinnost kpředcházení újmy a dbát tak na ochranu zdraví a majetku Cestujícího.

3.2. Hospodárnost, informační povinnost.

Nedohodnou-li se Klient a Dopravce jinak, Dopravce přepravu z místa nástupu na místo určení provede prostřednictvím nejkratší a nejhospodárnější trasy. V této souvislosti vychází ze svých dosavadních zkušeností s provozováním přepravy, a dále z údajů získaných z dostupných informačních zdrojů různého druhu (aplikace v řidičském tabletu, navigace GPS, internet, rozhlasové stanice atd.) poskytujících údaje o aktuálním stavu a vývoji dopravní situace na zvolené trase.

3.3. Pravidla chování.

Řidič Dopravce je povinen dodržovat základní společenská pravidla chování, tedy zejm. chovat se k Cestujícímu vstřícně a zdvořile.

3.4. Pořádek a čistota.

Řidič Dopravce zajistí pořádek a čistotu ve vozidle taxislužby, a to po celou dobu trvání Přepravy. Ve vozidle nebude kouřit, ani v případě, že nebude k přepravě docházet. Řidič je povinen dbát na svoji osobní hygienu a na vhodné a čisté oblečení.

3.5. Pohodlí, bezpečnost, technická způsobilost.

Dopravce využívá při provádění Přepravy vozidla, jež vzhledem k povaze a délce Přepravy splňují požadavky na zajištění bezpečnosti a pohodlí Cestujícího. V této souvislosti Dopravce zajišťujetechnickou způsobilost předmětných vozidel v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Povinnosti Cestujícího
4.1. Základní povinnosti.

Cestující se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy upravující zejména podmínkysilniční dopravy a pravidla silničního provozu, a dále pokyny Řidiče Dopravce týkající se zajištění bezpečnosti Přepravy. V této souvislosti je Cestující povinen po celou dobu Přepravy řádně užívat bezpečnostní pás, nezasahovat do řízení vozidla a dále zdržet se jakéhokoli chování (bránění ve výhledu, stržení volantu, rušení Řidiče Dopravce hlukem, otevíraní dveří, vyčnívání z oken, vystoupení z vozidla během jízdy, vyhazování předmětů z vozidla), v jehož důsledku by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních komunikacích nebo k porušení příslušných právních předpisů v souvislosti s prováděním Přepravy.

4.2. Čistota a pořádek.

Cestující je povinen se vůči Řidiči Dopravce chovat slušně, v průběhu Přepravy dodržovat čistotu a pořádek, tedy neznečišťovat a nepoškozovat interiér ani exteriér vozidla. V této souvislosti se zakazuje Cestujícímu ve vozidle Dopravce kouřit, konzumovat jídlo, alkoholické nápoje nebo požívat omamné a. jiné psychotropní látky.

4.3. Vyloučení z / nebo odmítnutí přepravy.

V případě porušení povinností Cestujícím v průběhu Přeprav, je Řidič Dopravce oprávněn Přepravu ukončit a Cestujícího z Přepravy s okamžitou účinností vyloučit. Řidič Dopravce je dále oprávněn ve vztahu k Cestujícímu, jenž je silně znečištěn, pod silným vlivem omamných či psychotropních látek, je vulgární nebo agresivní, či porušuje právní předpisy odmítnout poskytnutí Přepravy ještě před jejím zahájením.

5. Zvláštní podmínky Přeprav
5.1. Přeprava nezletilých.

Nezletilé děti do 10 let musí být při Přepravě doprovázeny vždy zletilou osobou. Nezletilí starší 10let mohou být přepravováni sami pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Dopravce zajistí instalaci zvláštního bezpečnostního sedadla (autosedačka) pro přepravu dětí, obdrží-li Dopravce takový požadavek výslovně v objednávce Přepravy učiněné alespoň 2 hodiny před požadovaným termínem zahájení Přepravy, jinak se tato přeprava uskuteční v souladu s platnými právními předpisy.

5.2. Přeprava osob vyžadujících zvláštní zacházení.

Umožňují-li to technické a konstrukční parametry vozidla Řidič Dopravce, provede přepravu Cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace, a to za předpokladu, že tím nemůže dojít k ohrožení jejich zdraví nebo života. Řidič Dopravce těmto osobám současně poskytne náležitou pomoc při nástupu a výstupu z vozidla, vč. manipulace s kompenzačními pomůckami Cestujícího a přepravovanými zavazadly (naložení a vyložení z vozidla).

6. Přeprava věcí a zvířat
6.1. Obecné vymezení.

V rámci Přepravy Cestujícího mohou být přepraveny rovněž věci, zavazadla a zvířata Cestujícího,které je možno bez obtíží umístit ve vozidle a jejichž přeprava není zakázána obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Příruční zavazadlo, spoluzavazadlo.

Příruční zavazadlo a další snadno přenosné věci Cestujícího lze v rámci přepravy umístit v kabině vozidla určeném pro přepravu cestujících. Spoluzavazadla s rozměry nepřesahujícími 75 cm x 55 cm 35 cm, jejichž váha nepřekračuje 15 kg jednotlivě, se přepravují v zavazadlovém prostoru vozidla. Celkové množství přepravovaných spoluzavazadel činí max. 3 kusy, přičemž je současně omezeno konstrukčními, technickými a kapacitními parametry použitého vozidla. Přeprava příručního zavazadla, a spoluzavazadla se provádí bezplatně.

6.3. Nadměrné zavazadlo.

Přepravu zavazadla, jehož rozměry a hmotnost přesahují parametry uvedené v čl. 6.2. přepravního řádu (nadměrné zavazadlo), jakož i věcí atypického tvaru (kolo), dále věcí křehkých, nebezpečných nebo jejichž souhrnná hodnota překračuje částku 20 000,- Kč, je Řidič Dopravce oprávněn odmítnout.

6.4. Živá zvířata.

Dopravce umožňuje přepravu pouze drobných domácích a jiných malých zvířat, a to za předpokladu, že jsou splněny podmínky zajišťující, aby zvířata nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob ve vozidle. Živá zvířata musí být umístěna vždy ve zcela uzavřených snadno přenosných klecích nebo koších s nepropustným dnem, v případě malých plemen psů na klíně cestujícího nebo v přepravní tašce, přičemž za jejich dohled odpovídá Cestující. Přeprava těchto zvířat se provádí bezplatně. Pokud se jedná o zvíře větších rozměrů (větší plemena psů, která nemohou být přepravována v přepravce a budou sedět samostatně), bude jeho přeprava účtována cenou 50,- Kč.

7. Cena Přepravy, platební podmínky, doklady
7.1. Cena za Přepravu.

Dopravce účtuje za Přepravu ceny ve výši dle platného ceníku TAXI SPRINT HK s.r.o. či ve výši sjednané v písemné smlouvě s Klientem. Platný ceník je dostupný na webových stránkách www.taxi-hk.cz, www.100taxi.cz přičemž veškeré ceny jsou včetně případné DPH, není-li uvedeno jinak.

7.2. Úhrada ceny.

Nebylo-li ve zvláštní písemné smlouvě mezi Klientem a TAXI SPRINT HK s.r.o. sjednáno jinak, uhradí cenu za Přepravu Cestující Řidiči Dopravce bezprostředně po provedení Přepravy před výstupem z vozidla, a to hotově v CZK (v dalších měnách EUR, pouze bankovkami, přičemž Řidič Dopravce vrací platebními prostředky v měně CZK) či bezhotovostně – platební kartou prostřednictvím platebního terminálu umístěného ve vozidle Dopravce. Dopravce akceptuje platbu platebními kartami MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron a American Express.

7.3. Doklad, záznam o přepravě.

Řidič Dopravce vydá bezprostředně po uskutečnění Přepravy Cestujícímu, na základě jeho žádosti, doklad o zaplacení jízdného (v případě, že hradí cenu Přepravy Cestující přímo ve vozidle) nebo záznam o provedené Přepravě. Uvedené doklady budou obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a případně smlouvou mezi TAXI SPRINT HK s.r.o. a Klientem.

8. Odpovědnost za škodu
8.1. Odpovědnost Dopravce.

Dopravce odpovídá Cestujícímu za újmu na zdraví, věcech a zvířatech, která mu vznikla přiPřepravě. To neplatí, prokáže-li Dopravce, že škoda vznikla i přes veškeré úsilí vynaložené za účelem jejímu zabránění. Dopravce rovněž není povinen nahradit škodu Cestujícího vzniklou v důsledku porušení povinností Cestujícím, jež vyplývají ze smlouvy o přepravě, z tohoto přepravního řádu, resp. z příslušných obecně závazných právních předpisů. Dále Dopravce neodpovídá za škodu odcizením nebo ztrátou věci, byla-li tato v průběhu Přepravy pod dohledem Cestujícího, jakož ani za škodu Cestujícího vzniklou v důsledku prodlení s přepravou, který má svůj původ v objektivních okolnostech (např. dopravní situace, zásah vyšší moci, nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky).

8.2. Odpovědnost Cestujícího.

Cestující je povinen nahradit Dopravci újmu vzniklou na zdraví a majetku (zejm. poškození, zničení, znečištění vozidla), kterou způsobil sám v důsledku porušení svých povinností, nebo vznikla v souvislosti s přepravou jeho věcí a zvířat.

8.3. Vyloučení odpovědnosti.

Odpovědnost TAXI SPRINT HK s.r.o. vůči Cestujícímu za škodu je vyloučena a Cestujícímu nevznikají jakékoli nároky z titulu náhrady újmy či jiné nároky přímo vůči TAXI SPRINT HK s.r.o.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Rozhodné právo.

Není-li dohodnuto jinak, smlouva o přepravě a veškeré právní vztahy vzniklé z ní nebo v souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky.

9.2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smlouvy o přepravě je Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00. (www.coi.cz).

9.3. Vydání a změna přepravního řádu.

Přepravní řád je vydáván TAXI SPRINT HK s.r.o., přičemž Dopravce jej přijímá, přebírá a uplatňuje ve vztahu k provozování Přepravy v plném rozsahu. TAXI SPRINT HK s.r.o., je oprávněn k jednostranné změně přepravního řádu, přičemž tuto skutečnost uvede na webových stránkách www.taxi-hk.cz.

9.4. Účinnost.

Tento přepravní řád nabývá účinnosti dne 17.2.2023